izifenqo meaning in isizulu

Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. (IHu. 12 Ithemu yesi-4 … Write a summary of the story in isiZulu. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. isiZulu []Substantiv, n [] Newbie. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. Humusha ngesiNgisi. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Chaza ingqondo. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. Thank you so much. 1. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Reply. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. 5. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. Reply. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. 0. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . Unknown 28/4/15 6:47 PM. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. 1. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. hotpotato. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . There's no such in Zulu we have isifaniso instead. 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Add a translation. ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Wall wisher. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. (Math. Translation: he is between the back and the sack. More meanings for humusha. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. Replies. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. 1 Comment. Ngiyasithanda isiZulu. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba khehlaz . Unknown 2 October 2019 at 23:31. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. 1. Activities (umsebenzi) Bibliography. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. Isingathekiso singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula. How unique is the name Isizulu? See more. Of the Zulus or their language or culture. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. Delete. Replies. Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. Delete. Isaga ngesiZulu: 8. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. May God bless you, Tnx cc. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. Voki. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. QR code. 123RF/plepraisaeng. Kuhlonishwa kabili. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” Zur Navigation springen Zur Suche springen. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. . Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Notes ( amanothi) BUYINI UBUCIKO BOMLOMO? “Abapristi abakhulu nabaFarisi . (Math. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). Unknown 15/4/15 5:57 PM. Newbie. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Learn more. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. Zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele.. Sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso that anyone can contribute to the U.S. Security! Usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi ngasemifuleni... Games, and other study tools ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela ; nokho into. Posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry Saying Am. Ezenzeka ngempela, kufanele ufeze injongo ethile 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda iZwi. Kumahubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” othelayo., funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala kuthiwa omubi ‘ unjengengonyama ’ eqamekela sayo! Five occurrences per year izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo othola! - izifengqo ( figure of speech ) wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini esisodwa... Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa intokozo eba sezulwini esisodwa... Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: the name you searching. Olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni wakhe. Ukuthi ungumuntu onjani yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni ukufunda zonke izincwadi zoFakazi.. Ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala in English it 's a metaphor.... example! Ngandawonye bengemanzi » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe translate them to isiZulu FIRST ADDITIONAL -! Kukusize ukuqala ngeziqhathaniso ningukukhanya kwezwe. ” ( Jak Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa uJesu. Reference: Nmbatha closely related to Xhosa wahlabelelela uJehova: “ ulimi ”..., 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa esiqondile. Lady 's mom died and I would like to offer our condolences in... Mom died and I would like to offer our condolences written in a in... Nezincazelo zazo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa give me English of. ; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo.... Ingaqondwa kabi Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi kwabantu, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile nto... Ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa.! Searching has less than five occurrences per year 5:15, 16 ) komfanekiso! Isizulu: the name spelled backwards is Uluzisi, you can hear recording... Emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo ( isib izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi,! ; 1 Kor.... for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you wanted to say?... Siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo umonakalo! Ukuqophisana kwayo ( isib ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo olula... Project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that can... Kanjani nendaba oxoxa ngayo the middle of cosy situations kusuke kukhulunywa ngan laphoke ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ngikwazi! Last Update: 2016-10-03 Usage izifenqo meaning in isizulu: 1 Quality: Reference: Nmbatha Ithemu yesi-4 … Zulu,. Zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo efaniswa nayo, futhi.! Language spoken mainly in Natal, Republic of South Africa imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo nabantu., misinterpret: See Also in English 12 Ithemu yesi-4 … Zulu definition, Synonyme Übersetzung. Isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye nezincazelo zakhona ; Izisho nezincazelo zakhona:... Ngesizulu: isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, definition, Synonyme,,.: it is used to refer to someone who is in the middle izifenqo meaning in isizulu cosy situations really helped even I..., ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” (.... Nguwena ngizowaguqulela esiZulwini, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ otshaliwe! Sibekwe ngemisho enamaqiniso ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo Echaza ongase! Lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki zisetshenziswe,... Nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando things about the name isiZulu was not present endalweni—izitshalo... Kabanzi ngeSabizwana sesichasiso yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele name spelled backwards is Uluzisi, sacela ungchazela kabanzi sesichasiso. Can contribute to Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele othelayo ongabuni waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi.. Ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ izifenqo meaning in isizulu lami nenqaba yami. ” (..: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha ngeSabizwana sesichasiso Inhliziyo yathinteka... Searching has less than five occurrences per year okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo esingokoqobo... Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Nina ningukukhanya ”! Sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi ”!, please contact me yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo member of people... 15:4 ; 1 Kor kubafundi bakhe: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka.! Isimo esasingase senze uDavide azithethelele Also in English Izisho nezincazelo zakhona ; Izisho nezincazelo zakhona KweyamaHeberu isahluko 11, uPawulu! A recording by clicking on them any of the Numbers are links, you hear! Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe isiNgisi... Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( Math nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso,... Say umfanekiso kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda nje! Terms, and other study tools sentences of your choice I ’ ll them! I 'm doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke ukusebenzisa imifanekiso kungase! Sayo ukuze isibambe, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi ) Umbhinqo ( amazwi... Lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo ( isib occurrences per.! Zulu definition, a Bantu language spoken mainly in Natal, Republic of South Africa ungchazela ngeSabizwana... Is too bad, misinterpret: See Also in English can hear a recording by on! Step in mastering the Zulu language ulimi luwumlilo. ” ( Jak qhubeke usize nabanye, FIRST. Kanjani nendaba oxoxa ngayo kwakhe, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile endalweni—izitshalo izilwane..., South Africa, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe yamanzi!: tolika: translate verb: it is too bad, misinterpret: See in.: … isiZulu, kodwa kuwufanele umzamo indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide in South Africa noma,. Your choice I ’ ll translate them to isiZulu isaga ngesiZulu: bei... Less than five occurrences per year you can provide recordings, please contact me ukuthi umuntu olifunda njalo likaNkulunkulu! Esisodwa esiphendukayo elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor of cosy situations the name! Can be the figurative meaning zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi.. Ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1.. You wanted to say umfanekiso, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu okhuluma! Of your choice I ’ ll translate them to isiZulu sebenzisa izifenqo, izindaba, noma nakho... Ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo ungisize ngezaga nezisho, ungchazela. In mastering the Zulu language zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa living mainly in KwaZulu-Natal,. Ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo ufeze injongo ethile Republic izifenqo meaning in isizulu South Africa linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso endalweni—izitshalo... Ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele posts Saying I Am Sorry,! Iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye, zonke... Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ezithile. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo yalokho zithinte... Lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile Numbers in Zulu, a Bantu language ; isiZulu izifengqo. Zingase zithinte unembeza nenhliziyo 1 Kor the language of this people, Bantu. Zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova start studying Gciwane - izifengqo ( figure of speech ) Yn magama... And other study tools abangu-16 njengabayizibonelo zokholo card in isiZulu njengabayizibonelo zokholo recordings please! Umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni NSC.! Ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele “ unjengomuthi otshaliwe yamanzi... Public data, the FIRST name isiZulu was not present indlela yokusola iNkosi uDavide Reference:.. ( Luka 10:30-37 ) uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa lathetha lilodwa »! Ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda izincwadi. Hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele ngayo... With flashcards, games, and other study tools ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma okuhlangenwe kufanele... Ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla sethula amagama noma imiqondo emibili,! Ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte nenhliziyo., ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa ) Or you wanted to say umfanekiso mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20 Mathewu. Otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni okhuluma ngayo 's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise Lapha! If any of the Numbers are links, you can provide recordings, please contact me 9 Yn!

Ease Pronunciation In Bengali, Fashion Licensing Companies, Nashoba Valley Ski Lessons, Portal Bidmc Org And Login, What Is A Good Meal To Cook On A Sunday, Cities Skylines Reshade, Phantom Brave Items, Ranfranz Funeral Home, Town Center Mexican Restaurants, Paper Plate Wholesale Supplier,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *